Đồng phục THCS

Đồng phục THCS là bộ quần áo gắn liền với các bạn học sinh khi đi học hay đi chơi hoặc hoạt động nhóm lớp